Algemene Boekingsvoorwaarden

Neemt u alstublieft de tijd om deze boekingsvoorwaarden voor scholen en hogescholen (de Voorwaarden en Condities) te lezen. De partij die de reservering maakt, zal hierna "u" worden genoemd.

 1. Toepasbaarheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al uw contacten/overeenkomsten/ gedragingen met Stichting Outward Bound Nederland, een charitatieve instelling ingeschreven te Middelburg bij de Kamer van Koophandel West-Brabant en Zeeland onder charitatief registratienummer 63491419 (OBNL).
  2. De toepasselijkheid van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt door OBNL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Boekingsproces         
  1. Wanneer u een boeking maakt voor deelname aan een van de cursussen van OBNL (een Cursus), doet u dit namens uw organisatie en elk van uw deelnemers (elk een Deelnemer en samen de Deelnemers).
  2. Een boeking kan worden gemaakt via telefoon, mail of online contactformulier. OBNL zal u een boekingsformulier verstrekken (het Boekingsformulier) met de details van uw boeking. Het Boekingsformulier en de Algemene Voorwaarden worden samen aangeduid als de Overeenkomst.
  3. Na ontvangst van een volledig ingevuld boekingsformulier welke is ondertekend door een gemachtigde/ vertegenwoordiger van uw organisatie, zal OBNL uw reservering schriftelijk aan u bevestigen, per e-mail of per post.
  4. U dient ervoor te zorgen dat elke Deelnemer (of de ouder of voogd van de Deelnemer indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar) een schriftelijke akte ondertekent (1) waarbij u een volmacht wordt verleend op grond waarvan u gerechtigd bent de Overeenkomst namens die Deelnemer aan te gaan en (2) waarbij u aanvaardt gebonden te zijn door, volledig geïnformeerd te worden over en zich te houden aan deze Overeenkomst, voor zover van toepassing.
 3. Cursus prijs en aanbetaling
  1. Het door een groep (zoals hieronder gedefinieerd) te betalen cursusgeld is zoals vastgesteld door OBNL en wordt vermeld in het boekingsformulier (de Totaal cursusgeld).
  2. De aanbetaling is de som gelijk aan 30% van het Totale Cursusgeld (de Storting).
  3. Elke cursus wordt opgesplitst in groepen (een Groep). Het minimumaantal deelnemers in een groep is 10 en het maximumaantal deelnemers is 12. Als er meerdere groepen zijn, wordt het aantal groepen berekend op basis van een maximum van 12 Deelnemers per groep. Het totale cursusgeld wordt gebaseerd op het aantal Deelnemers in elke Groep voor elke Cursus. Als er minder dan 12 Deelnemers in een Groep zijn, wordt de prijs voor die Groep gebaseerd op 12 Deelnemers, bijv. als er 13 Deelnemers zijn, zijn er 2 Groepen nodig en wordt de Totale Prijs gebaseerd op 24 Deelnemers. In alle andere gevallen wordt het tarief voor die groep gebaseerd op het werkelijke aantal Deelnemers in de groep.
  4. Onder voorbehoud van artikel 3.6 geldt dat indien de Boekingsdatum meer dan acht weken voor de aanvangsdatum van de Cursus ligt (de Begindatum), moet de Waarborg betaald worden op de vroegste datum van: (i) 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, of (ii) acht (8) weken voor de Aanvangsdatum.
  5. Onder voorbehoud van artikel 3.6, als de Boekingsdatum meer dan acht (8) weken voor de Aanvangsdatum van de Cursus valt, zal het bedrag van de Totale Cursusprijs dat door u verschuldigd blijft na betaling van de Aanbetaling (de Overblijvend cursusgeld) moet uiterlijk acht weken voor de Begindatum worden betaald.
  6. Niettegenstaande clausules 3.4 en 3.5, indien de Overeenkomst minder dan acht (8) weken voor de Startdatum wordt aangegaan, dient het Totale Cursusgeld uiterlijk te worden betaald op de vroegste datum van (i) 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, of (ii) 14 (veertien) dagen voor de Startdatum.
  7. OBNL behoudt zich het recht voor om bij achterstallige betaling de wettelijke handelsrente in rekening te brengen (wettelijke handelsrente) op het volledige uitstaande bedrag tot de volledige betaling is verricht.
  8. Alle betalingen aan OBNL dienen te geschieden in Euro. OBNL accepteert alleen betalingen per bankoverschrijving. Bankoverschrijvingskosten en bronbelastingen (indien van toepassing) zijn voor uw rekening. OBNL behoudt zich het recht voor betaling met enig ander betaalmiddel te weigeren of voorwaarden aan acceptatie daarvan te verbinden. Bij betalingen per creditcard worden kosten in rekening gebracht conform de geldende tarieven.
  9. Voor zover van toepassing, zijn alle bedragen in de Overeenkomst exclusief BTW en kosten.
  10. Waar OBNL u als tussenpersoon heeft bijgestaan bij het boeken van vervoer naast het vervoer dat standaard bij de Cursus wordt geleverd, is dit aspect van de dienst [inclusief bus-, trein- en andere transfers] (de Vervoersdienst) staat hier los van en uw contract met betrekking tot deze dienst wordt gesloten tussen u en de aanbieder van de Vervoersdienst zoals vermeld op onze factuur. OBNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de Vervoersdienst aangezien dit een zaak is tussen u en de derde aanbieder.
  11. De vermelde transportkosten kunnen in uitzonderlijke omstandigheden onderhevig zijn aan wijzigingen. OBNL zal u zo spoedig mogelijk van iedere wijziging op de hoogte stellen en u zult aansprakelijk zijn voor het betalen van iedere redelijke kostenstijging.
 4. Annulering of wijziging door jou
  1. U kunt de reservering te allen tijde annuleren in overeenstemming met dit artikel 4. Vanaf de dag van ontvangst van het naar behoren ondertekende Boekingsformulier door OBNL (de Boekingsdatum) gaat een afkoelingsperiode van 14 (veertien) dagen in. Behalve wanneer de Boekingsdatum 60 (zestig) dagen of minder vanaf de Aanvangsdatum ligt is er geen afkoelingsperiode van toepassing. Binnen deze periode kunt u de boeking zonder boete en zonder opgaaf van reden annuleren.
  2. In geval van annulering na de bedenktijd bent u de geldende annuleringskosten verschuldigd (de Annuleringskosten), zoals hieronder uiteengezet:
   1. 15 (vijftien) dagen na Boekingsdatum tot en met 60 (zestig) dagen voor de Aanvangsdatum - Verlies van Aanbetaling.
   2. Minder dan 60 (zestig) dagen voor de Startdatum - 100% van het totale cursusgeld.
  3. De datum van ingang van de opzegging is de datum van ontvangst door OBNL van de schriftelijke mededeling van de opzegging van u. U mag er niet vanuit gaan dat wij uw opzegging hebben ontvangen totdat u van ons een bevestiging heeft ontvangen (de Erkenning), waarin de annulering van uw reservering wordt bevestigd en de details van eventuele verschuldigde bedragen worden vermeld. Als u de Bevestiging niet binnen zeven (7) dagen na uw annuleringsbericht ontvangt, moet u een nieuw annuleringsbericht indienen, aangezien wij uw oorspronkelijke bericht niet hebben ontvangen en het als niet verzonden zal worden beschouwd.
  4. U kunt in de regel tot aan de Startdatum extra Deelnemers aan de Cursus toevoegen door schriftelijke mededeling aan OBNL. Indien wij aan uw verzoek kunnen voldoen, zal uw Totale Cursusprijs dienovereenkomstig worden aangepast, en zullen eventuele extra betalingen door ons worden gefactureerd en verschuldigd en betaalbaar zijn zoals door ons aangegeven. Houdt u er rekening mee dat u EUR 25 (vijfentwintig euro) administratiekosten per Deelnemer verschuldigd bent, voor elke wijziging van uw oorspronkelijke boeking (Administratiekosten).
  5. In geval van annulering van de plaats van een Deelnemer aan de Cursus, kunt u die plaats overdragen aan een nieuwe Deelnemer door schriftelijke kennisgeving tot twee (2) weken voor de Startdatum, op voorwaarde dat de nieuwe Deelnemer schriftelijk aanvaardt gebonden te zijn aan dezelfde Algemene Voorwaarden als de vorige Deelnemer. Dergelijke overdrachten kunnen onderhevig zijn aan de Administratiekosten en dienen vergezeld te gaan van alle relevante informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle medische informatie, voor elke nieuwe Deelnemer. Als alternatief kunt u het aantal Deelnemers aan de Cursus verminderen, maar in dat geval zijn de geannuleerde Deelnemersplaatsen onderworpen aan de Annuleringskosten zoals vermeld in artikel 3.2 en wordt het aantal Groepen herberekend om een maximale bezetting van 12 Deelnemers per Groep te garanderen.
 5. Annulering of wijziging door OBNL
  1. Indien OBNL om welke reden dan ook niet in staat is de Cursus onder de in het Boekingsformulier vermelde voorwaarden aan te bieden, zal OBNL zich inspannen een alternatieve cursus voor u te vinden.
  2. OBNL zal u het verschil in prijs restitueren indien de door u verschuldigde vergoeding voor die alternatieve cursus een lager bedrag is.
  3. Indien geen alternatieve cursus kan worden overeengekomen, heeft OBNL het recht uw boeking te annuleren.
  4. Indien de Aanbetaling of het Restant Cursusgeld niet op de vervaldatum is voldaan, kan OBNL uw boeking annuleren en worden de betreffende Annuleringskosten in rekening gebracht.
  5. In geval van annulering door OBNL zal OBNL, anders dan ingevolge artikel 5.4, het door u aan ons betaalde cursusgeld restitueren.
 6. Verzekering
  1. OBNL is verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
  2. De OBBL biedt geen reis- of medische verzekering voor de Deelnemers. U dient, en u dient ervoor te zorgen dat iedere Deelnemer een adequate ongevallen-, reis-, medische- en annuleringsverzekering afsluit.
 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door haar aard niet kon worden voorzien, of, indien zij kon worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van doch niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen (waarbij eigen werknemers of werknemers van derden betrokken zijn), uitval van energiebronnen of transportnetwerk, natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, burgerlijke onlusten inmenging door burgerlijke of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische golven, explosies, instorting van bouwstructuren, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën, pandemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers (elk een Gebeurtenis van overmacht).
  2. In geval van overmacht is OBNL gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen.
  3. OBNL is niet aansprakelijk voor enige schade die u of een van de Deelnemers lijdt ten gevolge van een geval van Overmacht, tenzij OBNL de betreffende Geval van Overmacht verwijtbaar heeft veroorzaakt.
 8. Gezondheid en veiligheid
  1. Ten minste zes (6) weken voor de Startdatum dient een medische verklaring volledig ingevuld te worden geretourneerd aan OBNL, ondertekend door iedere Deelnemer (of door de ouder of voogd van de Deelnemer indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar). In de medische verklaring dient iedere Deelnemer te bevestigen dat hij/zij in goede algemene gezondheid verkeert om deel te nemen aan de Cursus, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een redelijke basisconditie, en Deelnemers dienen bereid en in staat te zijn om aan elk aspect van de Cursus deel te nemen.
  2. Indien de medische verklaring niet volledig is ingevuld en aan OBNL is geretourneerd, behoudt OBNL zich het recht voor een boeking van een Deelnemer te weigeren of te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en bent u de in artikel 4 genoemde annuleringskosten verschuldigd.
  3. U dient OBNL op de hoogte te stellen indien een Deelnemer een medisch probleem of handicap heeft, voordat u het Boekingsformulier ondertekent, aangezien mogelijk niet alle Deelnemers in staat zijn aan de Cursus deel te nemen.
  4. Indien zich tussen het aangaan van de Overeenkomst en de Aanvangsdatum medische problemen of handicaps voordoen, dient u OBNL hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. OBNL behoudt zich het recht voor de boeking van een Deelnemer te weigeren of te annuleren indien zij van mening is dat voortzetting schadelijk zou zijn voor de gezondheid of veiligheid van de Deelnemer of andere Deelnemers aan de Cursus.
  5. U dient ons onmiddellijk te informeren indien een Deelnemer recentelijk in contact is gekomen met een besmettelijke ziekte. Indien de Aanvangsdatum valt binnen de aanvaarde quarantaineperiode voor overdracht van een dergelijke ziekte, behoudt OBNL zich het recht voor deze Deelnemer van de Cursus uit te sluiten. Dit zal worden beschouwd als een annulering door u. Wij zijn geen schadevergoeding verschuldigd aan u of de Deelnemer en u bent de in artikel 4.2 genoemde Annuleringskosten verschuldigd.
  6. Personen onder de achttien (18) mogen niet roken, alcohol en drugs gebruiken. De normale disciplinaire procedure zoals uiteengezet in de Outward Bound Community Code zal van toepassing zijn op deelnemers die deze regel overtreden.
  7. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaart u namens elke deelnemer akkoord te gaan met OBNL's veiligheids- en tuchtprocedure en aanvaardt u het gezag van de expeditieleider en de operationeel manager. Een overzicht van OBNL's veiligheidsregelingen, risicobeoordelingen en kwalificaties van het personeel is op aanvraag verkrijgbaar.
 9. Uitsluiting van deelnemer(s) van de cursus
  1. In het geval dat:
   1. Het gedrag van een Deelnemer tijdens de Cursus afbreuk kan doen aan de veiligheid en het welzijn van een Deelnemer aan de Cursus of een andere bij de Cursus betrokken partij, of het bevredigende verloop van de Cursus in gevaar kan brengen; of
   2. OBNL via de medische verklaring is geïnformeerd, of op enig moment voor de startdatum ontdekt, dat de aanwezigheid van een deelnemer mogelijkerwijs de veiligheid en het welzijn van de deelnemer of andere deelnemers aan de cursus in gevaar kan brengen of derden die betrokken zijn bij de cursus, of enige andere cursus die op hetzelfde tijdstip in het centrum wordt gegeven; of
   3. Indien tijdens een briefing voorafgaand aan de cursus (indien van toepassing) OBNL van mening is dat de aanwezigheid van een Deelnemer de veiligheid en het welzijn van de Deelnemer of een andere Deelnemer aan de Cursus of een andere bij de Cursus betrokken partij, of een andere Cursus die op hetzelfde tijdstip in het centrum wordt gegeven, in gevaar kan brengen, behoudt OBNL zich het recht voor de Cursus te annuleren dan wel de Deelnemer van de Cursus te verwijderen, al naar gelang het geval.
  2. In het geval dat een Deelnemer op grond van dit artikel 9 wordt uitgesloten van een Cursus, is OBNL geen vergoeding verschuldigd aan u of de betreffende Deelnemer en bent u de in artikel 4 genoemde Annuleringskosten verschuldigd. Alle redelijke kosten of uitgaven die hier direct of indirect uit voortvloeien, inclusief reiskosten of juridische kosten, zult u aan ons vergoeden.
 10. Marketing en promoties
  1. De informatie op de website van OBNL en alle andere literatuur (Marketing Materiaal) wordt te goeder trouw verstrekt en is bedoeld om een algemeen beeld te geven van onze producten en diensten en maakt geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
  2. OBNL maakt af en toe gebruik van een professionele fotograaf om foto's of video-opnamen te maken van Deelnemers voor gebruik in ons Marketingmateriaal. Indien u of een Deelnemer niet wenst te figureren in dergelijk Marketingmateriaal, verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen bij het retourneren van de medische verklaring.
  3. OBNL kan je geschreven feedback in elke vorm gebruiken voor het Marketing Materiaal. Als je niet wilt worden geciteerd, meld ons dat dan als je ons je feedback geeft.
 11. Gegevensbescherming
  1. OBNL zal (en zal ervoor zorgdragen dat al haar personeel dat betrokken is bij de uitvoering van dit Contract) voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De gegevens worden met name verkregen, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de GDPR.
  2. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan OBNL geeft u ons toestemming de gegevens te verwerken zodat u gebruik kunt maken van onze diensten.
  3. Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is te vinden op onze website, waar u ook onze Privacybeleid
 12. Klachten
  1. Indien u een klacht heeft tijdens de cursus, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met de expeditieleider of de cursusleider.
  2. Als u niet in staat bent om eventuele problemen of klachten tijdens de Cursus aan de orde te stellen, neem dan zo snel mogelijk schriftelijk contact op met onze klantenservice, onder vermelding van uw boekingsnummer en alle andere relevante informatie, samen met bewijsmateriaal om uw klacht te onderbouwen.
  3. U ontvangt binnen één (1) week een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  4. Je klacht wordt na ontvangst besproken door de klachtencommissie, die bestaat uit de directeur en de cursus directeur.
  5. Eventueel wordt je uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en samen te praten over een mogelijke oplossing.
  6. U ontvangt een gemotiveerd antwoord op uw klacht binnen 20 (twintig) dagen na de datum van ontvangst van de klacht door OBNL.
  7. Indien u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een door OBNL aangestelde onafhankelijke MfN-registermediator. De beslissing van de bemiddelaar is bindend en OBNL en u zullen zich hieraan conformeren.
  8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee (2) jaar bewaard.
 13. Onze aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van OBNL jegens u en de Deelnemer zal nooit hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: (i) het bedrag dat onder enige verzekeringspolis ter zake van de door u of de Deelnemer geleden schade daadwerkelijk aan OBNL wordt uitgekeerd; of (ii) het Totale Cursusgeld ((i) en (ii) tezamen het Grenzen). De aansprakelijkheid van OBNL is niet beperkt indien en voor zover deze aansprakelijkheid te wijten is aan bedrog (bedrog), intentie (opzet) of opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken (bewuste roekeloosheid) van OBNL of haar bestuurders.
  2. Indien schade ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door een derde van wiens diensten OBNL gebruik heeft gemaakt, is de aansprakelijkheid van OBNL beperkt tot de vergoeding die OBNL van de betreffende derde ontvangt.
  3. In het geval u niet voldoet aan de verplichting van artikel 2.4, zult u OBNL vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims van een van de Deelnemers voor zover deze de toepasselijke Limiet overschrijden, ongeacht de rechtsgrond.
  4. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van OBNL uit voor:
   1. overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid; of
   2. enige schade of aansprakelijkheid die een Deelnemer lijdt als gevolg van fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken door OBNL.
  5. OBNL is in geen geval aansprakelijk jegens u of de Deelnemer, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, voor winstderving of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het Contract.
  6. OBNL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
   1. omstandigheden die aan de deelnemer zijn toe te rekenen, zoals het niet beschikken over de nodige reisdocumenten, een ontoereikende gezondheid of conditie, onvoldoende persoonlijke uitrusting, onbehoorlijke handelingen of geen handelingen, overschatting van de eigen capaciteiten of het niet opvolgen van instructies;
   2. handelingen en invloeden van derden die niet rechtstreeks bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken;
   3. omstandigheden die naar Nederlands recht of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan OBNL kunnen worden toegerekend.
  7. De in dit artikel 13 opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor medewerkers en andere vertegenwoordigers van OBNL en betreffende dienstverleners en hun personeel, tenzij het toepasselijk recht anders bepaalt.
  8. OBNL is jegens u of de Deelnemers niet aansprakelijk voor schade, kosten, verliezen of andere schade die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst indien u of de Deelnemer verzekerd bent, of had kunnen zijn, tegen de betreffende schade, kosten, verliezen of schade.
 14. Jouw aansprakelijkheid
  1. U bent jegens OBNL aansprakelijk voor alle schade, kosten, verliezen of andere schade die voor OBNL, of enige bij de Cursus betrokken derde, is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van (i) enige schending van de Overeenkomst door u of de Deelnemer; of (ii) enig wangedrag of gedrag van de Deelnemer.
 15. Kennisgevingen
  1. Kennisgevingen moeten schriftelijk gebeuren en kunnen worden overhandigd, per eersteklas post, fax of e-mail, gericht aan de ontvanger op zijn maatschappelijke zetel of op enig ander adres dat door de andere partij schriftelijk aan de afzender is meegedeeld. Een kennisgeving die persoonlijk wordt overhandigd, wordt betekend wanneer zij wordt overhandigd, een kennisgeving die per eersteklas post wordt verzonden, wordt 48 (achtenveertig) uur na het posten betekend, en een kennisgeving die per e-mail wordt verzonden, wordt betekend wanneer zij per e-mail wordt verzonden.
 16. Opzegging
  1. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van de Overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van een bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt, en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aangetast.
  2. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van de Overeenkomst geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met de minimale wijziging die nodig is om deze wettig, geldig en afdwingbaar te maken.
 17. Verklaring van afstand
  1. Een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel krachtens de Overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk is gegeven en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een daaropvolgende schending of verzuim. Het niet of met vertraging uitoefenen door een partij van enig recht of rechtsmiddel waarin de Overeenkomst of de wet voorziet, vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, en vormt geen beletsel of beperking voor de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of een ander recht of rechtsmiddel beletten of beperken.
 18. Wijziging
  1. Behoudens voor zover in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder begrepen de invoering van eventuele aanvullende voorwaarden en bedingen, slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door OBNL.
 19. Toepasbare wet en rechtsbevoegdheid
  1. De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.