Algemene Voorwaarden voor Groepen

Neem de tijd om deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) aandachtig door te lezen. De partij die de boeking maakt wordt hierna aangeduid als "u".

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw relatie met Stichting Outward Bound Nederland, een in Middelburg bij de Kamer van Koophandel West-Brabant en Zeeland ingeschreven stichting onder nummer 63491419 OBNL.
  2. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene voorwaarden wordt door OBNL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Boekingsproces         
  1. Wanneer u een reservering maakt voor deelname aan een van de cursussen van OBNL (een Cursus), doet u dit namens uw organisatie en elk van uw deelnemers (elk een Deelnemer en samen de Deelnemers).
  2. Een boeking kan worden gemaakt via telefoon, mail of online contactformulier. OBNL verstrekt u een boekingsformulier (het Boekingsformulier) met de gegevens van uw boeking. Het Boekingsformulier en de Algemene Voorwaarden worden samen de Overeenkomst genoemd.
  3. Na ontvangst van een door een gemachtigde vertegenwoordiger ondertekend exemplaar van het Boekingsformulier bevestigt OBNL uw boeking schriftelijk per post of per e-mail.
  4. U dient te bewerkstelligen dat iedere Deelnemer (of de ouder of voogd van de Deelnemer, indien deze jonger is dan 18 jaar) schriftelijk verklaart (1) waarbij u een volmacht krijgt op grond waarvan u gerechtigd bent namens die Deelnemer de Overeenkomst aan te gaan en (2) waarbij u aanvaardt gebonden te zijn aan, volledig geïnformeerd te worden over en zich te houden aan deze Overeenkomst, voor zover van toepassing.
 3. Cursusgeld en aanbetaling
  1. Het door een groep te betalen cursusgeld (zoals hieronder gedefinieerd) is zoals vastgesteld door OBNL en wordt vermeld op het Boekingsformulier (het Totaal Cursusgeld).
  2. De aanbetaling is het bedrag dat gelijk is aan 30% van het totale cursusgeld (de Aanbetaling).
  3. Elke cursus wordt opgesplitst in groepen (een groep). Het minimum aantal deelnemers aan een groep is 10 en het maximum aantal deelnemers is 12. Indien er meerdere groepen zijn, wordt het aantal groepen berekend op basis van een maximum van 12 deelnemers per groep. Het totale cursusgeld zal gebaseerd zijn op het aantal deelnemers in elke groep voor elke cursus. Als er minder dan 12 deelnemers in een groep zijn, wordt het tarief voor die groep gebaseerd op 12 deelnemers, bijvoorbeeld als er 13 deelnemers zijn, zijn er 2 groepen nodig en is het Totale Cursusgeld gebaseerd op 24 deelnemers. In elk ander geval zal het tarief voor die groep gebaseerd zijn op het werkelijke aantal Deelnemers in de groep.
  4. Onder voorbehoud van artikel 3.6, indien de Boekingsdatum meer dan acht weken voor de startdatum van de Cursus (de Startdatum) ligt, dient het Stortingsbedrag op de eerdere datum van de Cursus te worden betaald: (i) 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, of (ii) acht (8) weken voor de Startdatum.
  5. Onder voorbehoud van artikel 3.6 dient, indien de Boekingsdatum meer dan acht (8) weken voor de Begindatum van de Cursus ligt, het bedrag van het Totale Cursusgeld dat na betaling van het Borg (het Resterend Cursusgeld) door u verschuldigd blijft, uiterlijk acht (8) weken voor de Begindatum te worden betaald.
  6. In afwijking van artikel 3.4 en 3.5 dient, indien de Overeenkomst minder dan acht (8) weken voor de Aanvangsdatum wordt aangegaan, het Totale Cursusgeld uiterlijk op de eerdere datum van (i) 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, of (ii) 14 (veertien) dagen voor de Aanvangsdatum te worden betaald.
  7. OBNL behoudt zich het recht voor om bij achterstallige betaling de wettelijke handelsrente over het gehele openstaande bedrag in rekening te brengen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  8. Eventuele betalingen aan OBNL dienen te geschieden in Euro's. OBNL accepteert alleen betalingen per bankoverschrijving. Bankoverschrijvingskosten en eventuele bronbelasting zijn voor uw rekening. OBNL behoudt zich het recht voor betaling met andere betaalmiddelen te weigeren of aan de acceptatie ervan voorwaarden te verbinden. Voor betalingen per creditcard worden kosten in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.
  9. Alle bedragen in de Overeenkomst zijn, voor zover van toepassing, exclusief BTW en kosten.
  10. Indien OBNL u als agent heeft bijgestaan bij het boeken van vervoer naast het standaard bij de Cursus geleverde vervoer, staat dit aspect van de dienst [inclusief bus-, trein- en andere transfers] (de Vervoersdienst) los en is uw contract met betrekking tot deze dienst tussen u en de aanbieder van de Vervoersdienst zoals vermeld op onze factuur. OBNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de Vervoersdienst, aangezien dit een zaak is tussen u en de derde partij.
  11. De opgegeven kosten van de Transportdienst kunnen in uitzonderlijke omstandigheden gewijzigd worden. OBNL zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een eventuele wijziging en u bent aansprakelijk voor een redelijke verhoging van de kosten.
 4. Annulering of wijziging door u
  1. U kunt de reservering te allen tijde annuleren in overeenstemming met dit artikel 4. 2. Vanaf de dag van ontvangst van het door OBNL ondertekende Boekingsformulier (de Boekingsdatum) gaat een afkoelingsperiode van 14 (veertien) dagen in. Behalve wanneer de Boekingsdatum 60 (zestig) dagen of minder vanaf de Startdatum ligt, is er geen bedenktijd van toepassing. Binnen deze periode kunt u de boeking zonder boete en zonder opgaaf van reden annuleren.
  2. In geval van annulering na de bedenktijd dient u de toepasselijke annuleringskosten (de annuleringskosten) te betalen, zoals hieronder uiteengezet: Annuleringskosten), zoals hieronder uiteengezet:
   1. 15 (fifteen) days after the Booking Date up to and including 60 (sixty) days before the Start Date – Loss of Deposit.
   2. Minder dan 60 (zestig) dagen voor de Startdatum - 100% van het totale cursusgeld
  3. De datum van inwerkingtreding van de opzegging is de datum van ontvangst door OBNL van de schriftelijke kennisgeving van de opzegging door u. U mag er pas van uitgaan dat wij uw bericht van annulering hebben ontvangen nadat u van ons een bevestiging (de "Annulering") heeft ontvangen, waarin de annulering van uw boeking wordt bevestigd en waarin de eventueel verschuldigde bedragen worden vermeld. Als u de bevestiging niet binnen zeven (7) dagen na uw kennisgeving van de annulering ontvangt, moet u een nieuwe kennisgeving van annulering indienen, aangezien wij uw oorspronkelijke kennisgeving niet hebben ontvangen en deze wordt geacht niet te zijn verzonden.
  4. U kunt meestal tot de startdatum extra deelnemers aan de Cursus toevoegen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan OBNL. Indien wij aan uw verzoek kunnen voldoen, zal uw Totale Cursuskosten dienovereenkomstig worden aangepast en zullen eventuele extra betalingen door ons worden gefactureerd en verschuldigd zijn zoals door ons is aangegeven. Voor elke wijziging van uw eerste boeking dient u EUR 25 (vijfentwintig euro) administratiekosten per deelnemer te betalen (administratiekosten).
  5. In geval van annulering van de plaats van een Deelnemer aan de Cursus, kunt u die plaats tot twee (2) weken voor de Startdatum schriftelijk aan een nieuwe Deelnemer overdragen, mits de nieuwe Deelnemer schriftelijk accepteert te zijn gebonden aan dezelfde Algemene Voorwaarden als de vorige Deelnemer. Dergelijke overdrachten kunnen onderworpen zijn aan de Administratiekosten en moeten vergezeld gaan van alle relevante informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle medische informatie, voor elke nieuwe Deelnemer. Als alternatief kunt u het aantal Deelnemers aan de Cursus verminderen, maar in dat geval zijn de geannuleerde Deelnemersplaatsen onderworpen aan de Annuleringskosten zoals vermeld in artikel 3.2 en wordt het aantal Groepen herberekend om te zorgen voor een maximale bezetting van 12 Deelnemers per Groep.
 5. Annulering of wijziging door OBNL
  1. Indien OBNL om welke reden dan ook niet in staat is de Cursus aan te bieden tegen de in het Boekingsformulier vermelde voorwaarden, zal OBNL zich inspannen om een alternatieve cursus voor u te vinden.
  2. OBNL zal u het verschil in prijs terugbetalen indien het door u verschuldigde bedrag voor die alternatieve cursus lager is.
  3. Indien geen alternatieve cursus kan worden overeengekomen, is OBNL gerechtigd uw boeking te annuleren.
  4. Indien de aanbetaling of het restantbedrag van de cursus niet op de vervaldatum is voldaan, kan OBNL uw boeking annuleren en zijn de betreffende annuleringskosten van toepassing.
  5. In afwijking van artikel 5.4 zal OBNL bij annulering door OBNL het door u betaalde cursusgeld aan ons terugbetalen.
 6. Verzekering
  1. OBNL is verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
  2. OBNL biedt geen reis- of ziektekostenverzekering voor de deelnemers. U moet, en u moet ervoor zorgen dat elke Deelnemer een adequate ongevallen-, reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering afsluit.
 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van een partij valt en die naar haar aard niet kon worden voorzien of, indien zij kon worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (waarbij eigen werknemers of die van een derde partij betrokken zijn), het falen van energiebronnen of transportnetwerken, overmacht, oorlog, terrorisme, oproer, civiele onrust, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische bom, explosies, het instorten van bouwwerken, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën, pandemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers (elk een geval van overmacht).
  2. In geval van een overmachtsituatie is OBNL gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.
  3. OBNL is niet aansprakelijk voor schade die u of een van de Deelnemers lijdt als gevolg van een overmachtsituatie, tenzij OBNL de betreffende overmachtsituatie verwijtbaar heeft veroorzaakt.
 8. Gezondheid en veiligheid
  1. Een medische verklaring moet ten minste zes (6) weken voor de Startdatum volledig worden ingevuld en ondertekend door iedere Deelnemer (of door de ouder of voogd van de Deelnemer indien deze jonger is dan 18 jaar) aan OBNL worden geretourneerd. In de medische verklaring dient iedere Deelnemer te bevestigen dat hij/zij in goede algemene gezondheid verkeert om deel te nemen aan de Cursus, inclusief maar niet beperkt tot het hebben van een redelijk basisniveau van fitheid, en Deelnemers dienen bereid en in staat te zijn om betrokken te zijn bij elk onderdeel van de Cursus.
  2. Indien de medische verklaring niet wordt ingevuld en aan OBNL wordt geretourneerd, behoudt OBNL zich het recht voor om een boeking van een Deelnemer te weigeren of te annuleren zonder enige vergoeding te hoeven betalen en bent u de in artikel 4 genoemde annuleringskosten verschuldigd.
  3. Indien een Deelnemer een medisch probleem of een handicap heeft, dient u OBNL hiervan op de hoogte te stellen voordat u het Boekingsformulier ondertekent, aangezien niet alle Deelnemers mogelijkerwijs aan de Cursus kunnen deelnemen.
  4. Indien er tussen het aangaan van de Overeenkomst en de Startdatum medische problemen of een handicap ontstaan, dient u OBNL hiervan direct op de hoogte te stellen. OBNL behoudt zich het recht voor de boeking van een Deelnemer te weigeren of te annuleren indien zij van mening is dat voortzetting van de inschrijving schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid van de Deelnemer of andere Deelnemers aan de Cursus.
  5. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een Deelnemer recentelijk in aanraking is gekomen met een besmettelijke ziekte. Indien de Startdatum binnen de geaccepteerde quarantaineperiode voor overdracht van een dergelijke ziekte valt, behoudt OBNL zich het recht voor deze Deelnemer uit te sluiten van de Cursus. Dit wordt beschouwd als een annulering door u. Wij zijn geen vergoeding verschuldigd aan u of de Deelnemer en u bent aansprakelijk voor de betaling van de in artikel 4.2 genoemde Annuleringskosten.
  6. Het is personen onder de achttien (18) jaar niet toegestaan te roken, alcohol en drugs te gebruiken. De normale disciplinaire procedure zoals beschreven in de Outward Bound Community Code is van toepassing op Deelnemers die deze regel overtreden.
  7. Door ondertekening van het Boekingsformulier accepteert u namens elke Deelnemer en gaat u akkoord met de veiligheids- en disciplinaire procedure van OBNL en accepteert u het gezag van de expeditieleider en de operationeel directeur. Een overzicht van de OBNL-veiligheidsregelingen, risicobeoordelingen en personeelskwalificaties zijn op verzoek beschikbaar.
 9. Uitsluiting van deelnemer(s) van de cursus
  1. In het geval dat:
   1. Het gedrag van een Deelnemer tijdens de Cursus kan afbreuk doen aan de veiligheid en het welzijn van een Deelnemer van de Cursus of een andere bij de Cursus betrokken partij, of aan het bevredigende verloop van de Cursus; of
   2. OBNL door middel van het medische inschrijfformulier, of op enig moment vóór de Startdatum, wordt geïnformeerd dat de aanwezigheid van een Deelnemer de veiligheid en het welzijn van de Deelnemer of van een andere Deelnemer aan de Cursus of van een andere bij de Cursus betrokken partij, of van een andere Cursus die op hetzelfde moment in het centrum wordt gegeven, in gevaar kan brengen; of
   3. Indien OBNL tijdens een (eventuele) pre-cursus briefing van mening is dat de aanwezigheid van een Deelnemer de veiligheid en het welzijn van de Deelnemer of van een andere Deelnemer aan de Cursus of van een andere bij de Cursus betrokken partij, of van een andere bij de Cursus horende partij, in gevaar kan brengen, behoudt OBNL zich het recht voor de Cursus te annuleren of de Deelnemer van de Cursus te verwijderen, al naar gelang van het geval.
  2. Indien een Deelnemer op grond van dit artikel 9 van een Cursus wordt uitgesloten, is OBNL geen vergoeding verschuldigd aan u of de betreffende Deelnemer en bent u de in artikel 4 genoemde Annuleringskosten verschuldigd. U vergoedt ons alle redelijke kosten of uitgaven die direct of indirect ontstaan, waaronder reiskosten of juridische kosten.
 10. Marketing
  1. De informatie op de website van OBNL en andere literatuur (Marketingmateriaal) wordt te goeder trouw verstrekt en is bedoeld om een algemeen beeld te geven van onze producten en diensten en maakt geen deel uit van deze voorwaarden.
  2. OBNL maakt af en toe gebruik van een professionele fotograaf voor het maken van foto's of video-opnamen van Deelnemers voor gebruik in ons Marketingmateriaal. Indien u of een Deelnemer niet wenst te verschijnen in dergelijk Marketingmateriaal, verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen bij het terugsturen van de medische verklaring.
  3. OBNL kan uw schriftelijke feedback gebruiken in het door u verstrekte marketingmateriaal, in welke vorm dan ook. Indien u niet wenst te worden geciteerd, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen bij het geven van de feedback.
 11. Gegevensbescherming
  1. OBNL zal (en zal ervoor zorgen dat alle bij de uitvoering van dit contract betrokken personeelsleden zich houden aan de toepasselijke nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). De gegevens worden met name verkregen, verwerkt en bewaard overeenkomstig de GDPR.
  2. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan OBNL geeft u toestemming om de gegevens door ons te laten verwerken, zodat u gebruik kunt maken van onze diensten.
  3. Alle informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, vindt u op onze website onder onze Privacy Policy.
 12. Klachten
  1. Indien u tijdens de Cursus een klacht heeft, dan kunt u deze bij de expeditieleider of cursusdirecteur zo spoedig mogelijk aan de orde stellen.
  2. Als u niet in staat bent om problemen of klachten te melden tijdens de cursus, neem dan zo snel mogelijk schriftelijk contact op met onze klantenservice, met vermelding van uw boekingsnummer en alle andere relevante informatie, samen met eventuele bewijzen om uw klacht te onderbouwen.
  3. U ontvangt binnen één (1) week een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
  4. Uw klacht wordt behandeld door de klachtencommissie, bestaande uit de directeur en de cursusdirecteur.
  5. U kunt worden uitgenodigd om uw klacht persoonlijk toe te lichten en mogelijke oplossingen te bespreken.
  6. U ontvangt een gemotiveerd antwoord op uw klacht binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van de klacht door OBNL.
  7. Indien u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan AN-i, een door OBNL aangewezen onafhankelijke arbitrator. De beslissing van de arbitrator is bindend en OBNL en u zult zich daaraan houden.
  8. De klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee (2) jaar bewaard.
 13. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van OBNL jegens u en de Deelnemer zal nooit hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: (i) het bedrag dat uit hoofde van enige verzekering daadwerkelijk aan OBNL wordt uitgekeerd ter zake van de door u of de Deelnemer geleden schade; of (ii) het Totale Cursusgeld (i) en (ii) tezamen de Limieten). De aansprakelijkheid van OBNL is niet beperkt indien en voor zover deze aansprakelijkheid is toe te rekenen aan fraude (bedrog), opzet of bewuste roekeloosheid van OBNL of haar bestuurders.
  2. Indien schade ontstaat als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten van een derde wiens diensten OBNL heeft ingeschakeld, is de aansprakelijkheid van OBNL beperkt tot de vergoeding die OBNL van de betreffende derde ontvangt.
  3. Indien u de in artikel 2.4 genoemde verplichting niet nakomt, vrijwaart u OBNL voor alle aanspraken van de deelnemers voor zover deze de geldende limiet overschrijden, ongeacht de rechtsgrond.
  4. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van OBNL uit:
   1. overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; of
   2. eventuele schade of aansprakelijkheid van een Deelnemer als gevolg van fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken door OBNL.
  5. OBNL is in geen geval aansprakelijk jegens u of de Deelnemer, noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), noch in strijd met de wettelijke plicht, noch anderszins, voor enige winstderving, noch voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.
  6. OBNL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan:
   1. omstandigheden die aan de Deelnemer zijn toe te rekenen, zoals het niet beschikken over de benodigde reisdocumenten, onvoldoende gezondheid of conditie, onvoldoende persoonlijke uitrusting, onoordeelkundig handelen of geen handelen, overschatting van de eigen capaciteiten of het negeren van instructies;
   2. handelingen en invloeden van derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst;
   3. omstandigheden die naar Nederlands recht of de in de samenleving geldende normen redelijkerwijs niet aan OBNL kunnen worden toegerekend.
  7. De in dit artikel 13 opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor medewerkers en andere vertegenwoordigers van OBNL en relevante dienstverleners en hun personeel, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.
  8. OBNL is jegens u of de Deelnemers niet aansprakelijk voor enige schade, kosten, verliezen of andere schade die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst indien u of de Deelnemer verzekerd bent, of verzekerd had kunnen zijn, tegen de betreffende schades, kosten, verliezen of schade.
 14. Aansprakelijkheid
  1. U bent jegens OBNL aansprakelijk voor alle schade, kosten, verliezen of andere schade die door OBNL of door een bij de Cursus betrokken derde is of zal worden geleden als direct of indirect gevolg van (i) een schending van de Overeenkomst door u of de Deelnemer; of (ii) enig wangedrag of gedrag van de Deelnemer.
 15. Mededelingen
  1. Alle mededelingen moeten schriftelijk worden gedaan en kunnen persoonlijk, per post of e-mail aan de ontvanger op de maatschappelijke zetel of op een ander adres worden bezorgd, zoals door de andere partij schriftelijk aan de afzender is meegedeeld. Een persoonlijk afgeleverde kennisgeving wordt bij aflevering betekend, een kennisgeving per eerste klas post wordt 48 (achtenveertig) uur na het posten betekend, en een kennisgeving per e-mail wordt betekend bij verzending van e-mail.
 16. Geldigheid
  1. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van de Overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst niet aangetast.
  2. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van de Overeenkomst geldig, afdwingbaar en wettelijk zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, is de bepaling van toepassing met de minimale wijziging die nodig is om ze wettelijk, geldig en afdwingbaar te maken.
 17. Ontheffing
  1. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder de Overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk wordt gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere inbreuk of verzuim. Het niet of te laat uitoefenen door een partij van een recht of rechtsmiddel waarin de Overeenkomst of de wet voorziet, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch mag het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen enkele enkele enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel belet of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.
 18. Wijziging
  1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zijn wijzigingen van de overeenkomst, met inbegrip van de invoering van eventuele aanvullende voorwaarden en clausules, slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door OBNL zijn ondertekend.
 19. Toeppasselijk recht en jurisdictie
  1. De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.