Gedragscode Kindbescherming

Outward Bound Nederland erkent dat zij een zorgplicht heeft ten opzichte van de cursisten en het personeel. Dit omvat hun welzijn en het doen van alles wat nodig is om hen te beschermen tegen verwaarlozing of fysiek, seksueel en emotioneel misbruik. Het erkent de specifieke verantwoordelijkheden die het heeft ten aanzien van de kinderen die het onder haar hoede heeft. Alle medewerkers zullen op een steunende en begripvolle manier reageren op elke deelnemer of elk personeelslid dat betrokken is bij een incident of beschuldiging.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Outward Bound Nederland maakt gebruik van een combinatie van schriftelijk beleid en goede werkwijzen om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de wettelijke en morele rechten van deelnemers, personeel en vrijwilligers te beschermen.

Er is een duidelijk vastgelegde en gedocumenteerde procedure voor de behandeling van kinderbeschermingszaken bij Outward Bound Nederland. Hoewel de behoefte aan vertrouwelijkheid wordt erkend, wordt het senior personeel zo snel mogelijk geïnformeerd en neemt het vervolgens de verantwoordelijkheid voor de daaropvolgende acties, zodat het hoogst mogelijke niveau van ervaring kan worden toegepast op alle kinderbeschermingskwesties.

OUTWARD BOUND PERSONEELSSELECTIE EN -INTRODUCTIE

Een van de belangrijkste factoren voor het algehele succes van deze maatregelen is de selectie en introductie van geschikte kandidaten voor de arbeidsbetrekking. Dit wordt bereikt door middel van een persoonlijk gesprek, dat wordt gevoerd door ten minste twee ervaren medewerkers. Na een geslaagd gesprek worden aanbiedingen van werk gedaan onder voorbehoud van voldoende referenties van ten minste twee eerdere en recente werkgevers en een door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven Verklaring van Gedrag (VOG).

Elke dienstverband begint met een inwerkperiode waarin het Kinderbeschermingsbeleid wordt toegelicht en waarin de goede vastgestelde werkwijzen bekend worden gemaakt. Een proefperiode van drie maanden, waarin de nieuwe werknemer nauwlettend wordt gevolgd en begeleid, moet met succes worden afgerond voordat een contract wordt toegekend.

GEDRAG VAN DE DEELNEMERS

Het Kinderbeschermingsbeleid is opgenomen in het Handboek Kinderbescherming en Sociaal Gedrag van Outward Bound Nederland. Aangezien dit document een aantal specifieke gedragingen beschrijft en Outward Bound richtlijnen geeft aan medewerkers die met dergelijke voorvallen te maken hebben, is het volledige Beleid voor Kinderbescherming een combinatie van verschillende maatregelen en leent het zich dus niet voor een definitie in één enkele verklaring.

De maatregelen omvatten de verantwoordelijkheden van het personeel, aanvaardbaar gedrag en het recht van elk individu op gelijke kansen en vrijheden. Het is vanzelfsprekend dat individuen een belangenconflict kunnen ervaren en er is een duidelijk omschreven proces om met name jongeren in staat te stellen van dergelijke ervaringen te leren terwijl ze hun cursus voortzetten.

Elk incident of incidenten die voortkomen uit deelname aan een Outward Bound cursus en die een invloed hebben op de bescherming van het kind, zullen worden geregistreerd. Afhankelijk van de specifieke details van het voorval worden passende maatregelen genomen, waaronder het melden van, of het overdragen van de verantwoordelijkheid en daaropvolgende acties aan ouders, voogden of andere relevante en verantwoordelijke organisaties.

VERTROUWENSPERSOON

Cursusdeelnemers, ouders, gastpersoneel en medewerkers die klachten of vragen hebben over omstandigheden of gebeurtenissen bij Outward Bound Nederland kunnen contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Deze klachten of vragen kunnen gaan over ongepast gedrag van een leidinggevende, collega's, cursusdeelnemers, gastpersoneel of over de wijze waarop klachten of vragen worden afgehandeld. Onze vertrouwenspersoon is gebonden aan het beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon van Outward Bound Nederland is Dr. Ben van de Wetering, Psychiater. Ben is direct te bereiken via ben.vandewetering@outwardboundnetherlands.com.

VRAGEN?

Als u vragen heeft op basis van deze verklaring, neem dan gerust contact met ons op via info@outwardboundnetherlands.com.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound® International. Outward Bound® Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound® Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound® International. Outward Bound® International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound® netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound® scholen over de hele wereld.