Positief onderwijs

Positief Onderwijs is diep verankerd in de manier waarop wij contact leggen en omgaan met onze leerlingen. Wij streven ernaar een veilige, ondersteunende en positieve leeromgeving te creëren waarin gedijen centraal staat.

Positief Onderwijs

Onze focus is om elke jongere te helpen zich te ontplooien

Uniek in outdoor onderwijs, passen we bij Outward Bound Nederland de wetenschap van karakter sterke punten en menselijke bloei toe op onze praktijk van lesgeven en leren. Deze op onderzoek gebaseerde benadering van het verbeteren van levensvaardigheden door de lens van karakter sterke punten zal onze studenten helpen om hun betrokkenheid in het leven te versterken, positieve en gezonde relaties te verbeteren, hun leven meer betekenis te geven, hun prestaties te vergroten, en hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.

ons Positief Educatie model

ONS MODEL UITGELEGD

Floreren

Het Outward Bound Nederland model van Positief Opvoeden begint in de middelste cirkel met het woord "Flourish". Flourishing verwijst naar de ervaring dat het leven goed gaat - wanneer we ons goed voelen en effectief functioneren. Flourishing is het gewenste resultaat dat we hebben voor onze deelnemers.

KARAKTERSTERKTES

Vanuit onze term "floreren" in de kern van het model, verplaatsen we ons naar de karaktersterktes. Het benadrukt onze focus op het ontwikkelen van inzicht in de eigen karaktersterktes en het leren hoe die te gebruiken in uitdagende omstandigheden om zo de weerbaarheid, het welzijn en de prestaties van onze deelnemers te vergroten.

ZES ELEMENTEN VAN WELZIJN

Ons Model voor Positief Onderwijs omvat zes gerelateerde domeinen die geworteld zijn in de wetenschap van de Positieve Psychologie. Hieronder leggen we uit hoe onze trainers en coaches het leren van deelnemers aan Outward Bound positiever willen maken.

De Outward Bound trainer streeft ernaar om bij de deelnemers positieve emoties op te wekken door het creëren van plezier, voldoening, betrokkenheid in het leren, het aangaan van betekenisvolle relaties en het stimuleren van het groepsgevoel.

De Outward Bound trainer streeft naar een positieve betrokkenheid bij de deelnemers door hen te helpen de relevantie van de outdoor activiteiten voor hun dagelijks leven in te zien, door betekenis te geven aan taken en ze relevant en begrijpelijk te maken. Positieve betrokkenheid wordt verder bevorderd door deelnemers eigenaarschap te geven en hen aan te moedigen de outdoor activiteiten mede vorm te geven.

De Outward Bound Trainer streeft ernaar een vertrouwensvolle, samenwerkende en productieve relatie te ontwikkelen tussen deelnemer en trainer en tussen de groepsleden onderling door middel van dialoog en een aanpak gebaseerd op waarderend onderzoek (appreciative enquiry).

De Outward Bound trainer wil betekenis creëren door ervoor te zorgen dat activiteiten voor de deelnemers van betekenis zijn. Taken en activiteiten zijn alleen zinvol als ze begrijpelijk zijn en relevant voor de doelstellingen van het cursusprogramma.

De Outward Bound trainer streeft ernaar een gevoel van voldoening te stimuleren door een passend niveau van uitdaging te creëren in de activiteiten. Activiteiten die uitdagen én deelnemers in staat stelt om te slagen, door gebruik te maken van eigen vaardigheden en de bijdrage van andere groepsleden te gebruiken. Succesvolle uitkomsten geven altijd een bevredigend gevoel en motiveren de deelnemers.

De Outward Bound Trainer streeft ernaar duurzame gewoonten bij deelnemers te ontwikkelen voor een optimale fysieke en mentale gezondheid. De deelnemers worden ondersteund bij het aanleren van gezond gedrag, zoals voldoende lichaamsbeweging, gezond eten en voldoende slaap.

karaktersterktes en deugden 

DE WETENSCHAP VAN KARAKTER STERKE PUNTEN

Karaktersterktes zijn de positieve aspecten van iemands persoonlijkheid die van invloed zijn op hoe iemand denkt, zich voelt en gedraagt. Wetenschappers hebben 24 unieke karaktersterktes geïdentificeerd die we allemaal in meer of mindere mate bezitten. Ze vallen onder zes hoofddeugden: wijsheid, moed, medemenselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en spiritualiteit. Voordat deelnemers aan een Outward Bound cursus beginnen, doen ze de VIA Karakter Sterkte Enquête, die is ontwikkeld om de 24 karaktersterktes te meten en het unieke karakterprofiel van iemands persoonlijkheid vast te stellen. Zodra deelnemers zich bewust zijn van hun sterke karaktereigenschappen, is het leren toepassen van die eigenschappen de volgende stap. In onze Skills for Life cursus verkennen we verschillende manieren om gebruik te maken van iemands karaktersterktes wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met moeilijke of uitdagende omstandigheden, om zo het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te vergroten, meer levensgeluk te bewerkstelligen en meer welzijn te ervaren. Bekijk de volledige lijst met karaktersterktes hieronder en leer meer over elk van deze sterktes.

Transcendentie

Waardering is uw vermogen om de mooie en/of uitstekende dingen die u in de wereld om u heen vindt op te merken en ervan te genieten. U waardeert een grote verscheidenheid aan dingen - zoals de fysieke omgeving, een demonstratie van iemands bekwaamheden of deugden, of zelfs een interessant stukje kennis.

Moed

Moed beschrijft uw bereidheid om op te staan en moeilijke of bedreigende situaties het hoofd te bieden. U neemt de tijd om de risico's die een uitdaging met zich meebrengt te erkennen en te evalueren, en probeert het beste resultaat te halen uit moeilijke omstandigheden terwijl u de baas blijft over gevoelens van angst die u ervaart.

Wijsheid

Creativiteit beschrijft uw voorkeur voor het produceren van nieuwe ideeën en het uitvoeren van gedrag dat origineel is. U bent goed in het genereren van nieuwigheid, en bent in staat deze kracht toe te passen op manieren die nuttig en heilzaam zijn voor uzelf en anderen.

Wijsheid

Nieuwsgierigheid verwijst naar uw honger naar kennis. U wilt voortdurend meer leren door u te verdiepen in de informatie die u tegenkomt en door nieuwe ervaringen op te doen. Wanneer u een kans ziet om te leren of deel te nemen aan iets nieuws, onderneemt u actie om uw verlangen om te blijven groeien te voeden.

Rechtvaardigheid

Eerlijkheid verwijst naar uw sterke gevoel van wat volgens u juist is, en uw verlangen om in overeenstemming met deze overtuigingen te handelen. U geeft veel om anderen en bent goed in het begrijpen van de standpunten van anderen.

Gematigdheid

Vergevingsgezindheid beschrijft je voorkeur om verder te gaan na een misstap, en je verlangen om het weer goed te maken met de persoon die je onrecht heeft aangedaan. Wanneer je vergeving toont, verandert je motivatie om negatief te reageren na een incident van onrechtvaardigheid in de wens om een harmonieuze relatie met de overtreder te cultiveren en in stand te houden.

Transcendentie

Dankbaarheid is je vermogen om dankbaarheid te ervaren voor de goede dingen in je leven. Je bent in staat een moment te nemen om de dingen op te merken en te waarderen die je overkomen, of die je gegeven worden, en die je leven positief beïnvloeden. Bovendien ben je je ervan bewust dat deze dingen mogelijk zijn gemaakt door iets of iemand buiten jezelf, en dus is het aan deze bron dat je gemakkelijk je dank betuigt.

Medemenselijkheid

Uw eerlijkheid beschrijft uw vermogen om authentiek te zijn wanneer u zich zowel aan uzelf als aan anderen presenteert, waardoor u handelt en spreekt op een manier die weergeeft wat u werkelijk denkt en voelt. U weet wat uw waarden zijn en u leeft ernaar, en u geeft er de voorkeur aan niet in te boeten aan wie u bent en waar u in gelooft omwille van populariteit.

Transcendentie

Hoop is je vermogen om aandacht te schenken aan wat voorbij het 'hier-en-nu' ligt. U heeft doelen voor de toekomst, u gelooft dat die bereikt zullen worden, en u gedraagt zich op zo'n manier dat u de realisatie van dit geloof bevordert. U ziet het glas meestal als halfvol, waardoor u zich positieve resultaten kunt voorstellen en plannen kunt wijzigen wanneer tegenslagen in de weg staan.

Gematigdheid

Nederigheid verwijst naar je vermogen om jezelf accuraat waar te nemen en te evalueren - inclusief je sterke punten, prestaties, zwakheden en fouten. U plaatst dit concept van uzelf binnen het 'grotere geheel' van de wereld, en presenteert uzelf aan anderen in overeenstemming met wie u werkelijk bent. U bent goed in het zien van de waarde in alle goede dingen, zelfs als ze buiten u liggen.

Transcendentie

Humor beschrijft uw vermogen om de 'lichtere kant' van het moment op te wekken en te waarderen, of u nu geconfronteerd wordt met een moeilijkere omstandigheid of een gewone dagelijkse situatie. U houdt ervan om zelf te lachen, en u geniet ervan en bent goed in het opwekken van gelach bij de mensen om u heen.

Wijsheid

Ruimdenkendheid is uw vermogen om uw eigen persoonlijke veronderstellingen in twijfel te trekken en alternatieve verklaringen te overwegen alvorens tot een conclusie te komen. U bent in staat om dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en de verschillende opties die beschikbaar zijn te evalueren. Als gevolg daarvan bent u zeer flexibel in uw overtuigingen en meningen wanneer zich nieuw bewijs aandient.

Medemenselijkheid

Vriendelijkheid verwijst naar de bereidheid en het enthousiasme waarmee u dingen doet voor andere mensen, of ze nu dicht bij u staan of bekenden zijn die verder van u af staan. U bent vrijgevig voor anderen in hun belang, eerder dan voor uw eigen belang. U gelooft dat mensen vriendelijkheid verdienen en zoekt geen persoonlijk voordeel wanneer u in anderen investeert.

Rechtvaardigheid

Leiderschap beschrijft uw vermogen om anderen te organiseren en aan te moedigen om hen te helpen de groepsdoelen te bereiken. U helpt de groep om de beste weg te vinden en u bent in staat om de eenheid en cohesie van het team te behouden. U kunt anderen inspireren om een stapje verder te gaan, en u maakt contact met elk lid van het team.

Medemenselijkheid

Liefde is je vermogen om de relaties die je met anderen hebt te koesteren en te waarderen. Afhankelijk van de aard van de relatie - of het nu een familielid, vriend, romantische partner, baas of collega is - neemt liefde verschillende vormen van expressie aan. U hecht de meeste waarde aan die relaties waarbij sprake is van wederkerigheid en nabijheid, waarbij u het gevoel hebt dat u zowel liefde kunt geven als ontvangen.

Wijsheid

Uw liefde voor leren verwijst naar de bereidheid die u hebt om kennis of vaardigheden te verwerven; het plezier dat u daarbij beleeft; en het vertrouwen dat u voelt in uw vermogen om bepaalde leerresultaten te bereiken. U leert omwille van het leren, waardoor u uw zoektocht om meer te weten te komen kunt volhouden telkens wanneer de taak moeilijk blijkt of u een mislukking ervaart.

Medemenselijkheid

Doorzettingsvermogen beschrijft uw vermogen om vol te houden aan de taken die u uzelf oplegt. Ook al wordt u onderweg met uitdagingen geconfronteerd, u maakt de keuze om uw doelen te blijven nastreven zonder u door deze ontmoedigingen of belemmeringen te laten belemmeren. U bent niet alleen goed in dingen voor elkaar krijgen, u beleeft ook plezier aan het bereiken van uw doelen.

Wijsheid

Perspectief beschrijft uw vermogen om situaties te bekijken op een manier die zinvol is voor zowel uzelf als de mensen met wie u uw standpunten deelt. U bent goed in het bekijken van een situatie vanuit verschillende invalshoeken, en als zodanig waarderen anderen uw inzichten en zullen ze vaak uw raad vragen.

Gematigdheid

Voorzichtigheid kan worden gedefinieerd als uw vermogen om te denken en te handelen op manieren die bevorderlijk zijn voor het bereiken van uw toekomstige aspiraties en langetermijndoelen. U denkt na over en hecht waarde aan de toekomst, en maakt graag plannen voor wat in het verschiet ligt. U houdt er rekening mee hoe uw beslissingen bepaalde resultaten zullen beïnvloeden en u bent goed in staat uw gedrag in het heden af te stemmen op uw doelen.

Gematigdheid

Zelfregulering beschrijft uw vermogen om de baas te blijven over wat u denkt, welke gevoelens u ervaart, en welke acties u onderneemt. Je leeft op een gedisciplineerde manier om de verschillende doelen te bereiken die je voor jezelf hebt. Afhankelijk van wat de situatie vraagt, heb je het vermogen om je onaangepaste impulsen te overrulen; maar ook om aanpassingshandelingen te genereren die tegen je eerste neigingen ingaan.

Medemenselijkheid

Je sociale intelligentie verwijst naar je vermogen om de emoties en bedoelingen van zowel jezelf als anderen gemakkelijk op te merken en te begrijpen. Bovendien ben je in staat deze informatie te gebruiken om effectiever door je sociale wereld te navigeren en je eigen emoties en gedrag te reguleren.

Transcendentie

Uw spiritualiteit verwijst naar de sterke overtuigingen die u hebt over het grotere doel van het universum, en uw persoonlijk begrip van uw eigen plaats in de wereld. Het zijn deze overtuigingen die uw gevoel van betekenis en doel in het leven beïnvloeden.

Rechtvaardigheid

Teamwerk verwijst naar uw gevoel van verbondenheid en inzet voor een team of een groter goed. U bent sterk loyaal aan de teams waarvan u deel uitmaakt, en probeert altijd een eerlijke bijdrage te leveren wanneer u in groepsverband werkt. U richt zich op het helpen van uw team om de beste resultaten te bereiken.

Medemenselijkheid

Zest beschrijft het gevoel van enthousiasme en kracht dat je ervaart bij het ondernemen van een activiteit. Je bent in staat om optimaal te functioneren en je hebt een sterk gevoel dat je leeft. Je investeert volledig in je ervaringen en omarmt alle reizen die het leven met je maakt.

Onderwijs in de ruimste zin van het woord gaat niet alleen over het aanbieden van een curriculum. Het gaat ook om jonge mensen de kans te geven hun levensvaardigheden te vergroten. Het gaat over het ontwikkelen van hun karakter. Het gaat over het stimuleren van hun weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En, laten we dat niet vergeten, het gaat om het plezier, de bevlogenheid en de spanning om de echte wereld in te stappen, met al haar onzekerheid, verwondering, uitdaging en vreugde.

Outward Bound Nederland

Outward Bound® en de Compass Rose zijn elk geregistreerde handelsmerken van Outward Bound International. Outward Bound Nederland is een educatieve non-profit organisatie geregistreerd onder nummer 63491419.

ACCREDITERING

Outward Bound International

Outward Bound Nederland is er trots op deel uit te maken van Outward Bound International. Outward Bound International is de ledenorganisatie van het wereldwijde Outward Bound netwerk. Dit netwerk bestaat uit 34 Outward Bound scholen over de hele wereld.