Algemene Voorwaarden

Neem a.u.b. de tijd om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen, ze zijn de basis van het contract tussen ons (het “Contract“). Aan de partij die de boeking doet wordt hierna gerefereerd als “jij”.

  %
 1. Contract
  1. Je sluit een contract met de Stichting Outward Bound Nederland, gevestigd in Middelburg en bij de Kamer van Koophandel van West-Brabant en Zeeland en staat geregistreerd onder nummer 63491419 (“OBNL/Organisator”).
  2. Als je voor een van de expedities van OBNL boekt (een “Expeditie”) doe je dat uit naam van je organisatie en elk van je deelnemers (afzonderlijk een “Deelnemer”, samen de “Deelnemers”).
  3. Je waarborgt en garandeert dat:
   1. dat je gemachtigd bent om dit Contract aan te gaan;
   2.  dat je de voorwaarden van dit Contract accepteert;
   3. dat het Contract van toepassing is op jouw boeking met uitsluiting van alle andere voorwaarden; en
   4. en dat je bij het boeken voor andere personen door hen gemachtigd bent, en als ze onder de 18 jaar zijn, je door hun ouders of verzorgers gemachtigd bent om dit Contract af te sluiten.
  4. Het Contract tussen ons gaat in op de datum dat OBNL je aanbetaling (zoals hieronder gedefinieerd) of als OBNL een getekende kopie van het Contract van jou ontvangt.
 2. Kostprijs en aanbetaling
  1. De te betalen kostprijs voor elke groep (zoals hieronder gedefinieerd) wordt door OBNL bepaald en wordt in het Contract vermeld. (de “Totale kostprijs van de expeditie”).
  2. De aanbetaling is gelijk aan 20% van de kostprijs van de expeditie (de “Aanbetaling”).
  3. Elke cursus wordt in groepen opgedeeld (een “Groep”). Het minimum aantal deelnemers aan een groep is 10, het maximum aantal deelnemers is 12. Als er meerdere groepen zijn, wordt het aantal groepen berekend op het maximale aantal van 12 deelnemers per groep. De totale kostprijs van de expeditie wordt gebaseerd op het aantal deelnemers in elke groep voor elke expeditie. Als er in een groep minder dan 12 deelnemers zijn, wordt de kostprijs gebaseerd op 12 deelnemers. Bijvoorbeeld, als er 13 deelnemer zijn, zijn er 2 groepen nodig en dan wordt de totale kostprijs voor de expeditie gebaseerd op 24 deelnemers. In elk ander geval wordt de kostprijs voor de groep gebaseerd op het daadwerkelijke aantal deelnemers in de groep.
  4. Conform clausule 2.6: Als een boeking meer dan 8 weken voorafgaande aan de startdatum van de expeditie is gedaan (de “Startdatum”), dient de aanbetaling binnen 28 dagen na ontvangst van de factuur van OBNL worden voldaan.
  5. Conform clausule 2.6: Als een boeking meer dan 8 weken voorafgaande aan de startdatum van de expeditie is gedaan, dient het resterende bedrag van de kostprijs van de expeditie uiterlijk 8 weken voor de startdatum worden voldaan.
  6. Niettegenstaande de clausules 2.5 en 2.4: als een boeking in minder dan 8 weken voorafgaande aan de starttijd is gedaan, dienen de aanbetaling en het resterende bedrag van de kostprijs onmiddellijk worden voldaan.
  7. Als OBNL u als agent heeft geassisteerd bij het boeken van transport, in aanvulling van het transport dat standaard bij de expeditie wordt geleverd, staat dit aspect van de service [inclusief bus, trein en andere verplaatsingen] (de “Transport Service”) los van het expeditie contract en is dit service contract iets tussen jou en de leverancier van de Transport Service, zoals die op de factuur is vermeld. OBNL accepteert geen enkele aansprakelijkheid aangaande de Transport Service, omdat dat een zaak is tussen jou en een derde leverancier is.
  8. De berekende kosten voor de Transport Service kan in buitengewone omstandigheden reden van wijziging zijn. OBNL informeert je zo snel mogelijk van enigerlei wijzigingen en jij wordt aansprakelijk gehouden voor elke redelijke meerdere kosten.
  9. Indien betalingen van jou over tijd zijn, heeft OBNL het recht rente te berekenen over het volledige, nog openstaande bedrag, op een dagelijkse basis en met een percentage van één procent boven het tarief van de Rabo Bank, totdat de betaling volledig is gedaan.
  10. Bij betalingen per creditcard worden kosten berekend die overeenkomen met de geldende tarieven.
 3. Annulering of wijziging door jou
  1. Je kunt de expeditie op elk moment annuleren. Vanaf de boekingsdatum heb je gedurende 14 kalenderdagen het recht deze boeking zonder opgave van redenen te annuleren.
  2. In het geval van annulering na 14 kalenderdagen dien je de toepasselijke annuleringskosten (de “Annuleringskosten”), zoals hieronder weergegeven te betalen.
   Vanaf 15 dagen na de boekingsdatum tot 57 dagen voor de Startdatum – Verlies van Aanbetaling
   56 – 29 dagen voor de startdatum – 50% van de kostprijs van de expeditie
   28 – 15 dagen voor de startdatum – 75% van de kostprijs van de expeditie
   Minder dan 14 dagen voor de startdatum – 100% van de kostprijs van de expeditie
  3. De annuleringsdatum is de datum dat OBNL een geschreven bericht van annulering van je ontvangt. Je moet er niet van uitgaan dat wij je schriftelijke kennisgeving betreffende annulering hebben ontvangen, totdat je daarvan een bevestiging van ons (de “Bevestiging”) hebt ontvangen, dat de annulering van je boeking is bevestigd met de details van de nog verschuldigde kosten. Als je de bevestiging niet binnen 7 dagen na het sturen van je schriftelijke kennisgeving betreffende annulering hebt ontvangen, dien je een nieuwe kennisgeving te sturen, omdat wij de originele kennisgeving blijkbaar niet hebben ontvangen en is onze bevestiging dus niet verzonden.
  4. Je kunt normaal gesproken deelnemers tot aan de startdatum aan een expeditie toevoegen door dat schriftelijk aan OBNL mede te delen. Als we aan je verzoek kunnen voldoen, verandert de totale kostprijs van de expeditie met het gewijzigde aantal deelnemers en de extra betalingen worden door ons gefactureerd en dienen vervolgens te worden betaald op de manier die wij je aangeven. Het kan ook zijn dat je administratiekosten van vijfentwintig euro (€25) per deelnemer moet betalen voor elke wijziging van je boeking (“Administratiekosten”).
  5. In het geval dat een deelnemersplaats wordt geannuleerd, kun je tot twee weken voor de startdatum die plaats aan een nieuwe deelnemer geven als je dat minstens twee weken voor de startdatum aan ons meldt. Voor dergelijke wijzigingen kunnen administratiekosten worden gevraagd en is het noodzakelijk om alle relevante informatie mee te sturen, bijvoorbeeld alle medische informatie over elke nieuwe deelnemer. Het is ook mogelijk om het aantal geboekte deelnemers te reduceren, maar in dat geval zijn geannuleerde deelnemersplaatsen onderhevig aan annuleringskosten, zoals vermeld in clausule 3.2 en wordt het aantal groepen opnieuw berekend om tot een maximum van 12 deelnemers per groep te komen.
 4. Annulering of wijziging door OBNL
  1. Als OBNL om enigerlei reden niet is staat is om de expeditie aan te bieden op de voorwaarden van de boeking die je hebt gedaan, zullen wij ons best doen om een alternatieve expeditie voor je vinden.
  2. OBNL zal het verschil in prijs terugstorten als de kostprijs van de alternatieve expeditie minder is.
  3. Als we het niet eens worden over een alternatieve expeditie, kan OBNL je boeking annuleren.
  4. Als de aanbetaling van de resterende kostprijs niet op de vervaldatum is betaald, kan OBNL je boeking annuleren en worden de relevante annuleringskosten doorberekend.
  5. Anders dan in het geval van clausule 4.4: in het geval OBNL annuleert, storten wij alle betaalde expeditie terug.
 5. Verzekering
  1. De organisator is verantwoordelijk voor het verkrijgen van adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen.
  2. Van de client en / of deelnemer wordt verwacht dat zij adequaat verzekerd zijn voor lichamelijk letsel, en een reis- en annuleringsverzekering hebben. De organisator is nooit aansprakelijk voor enigerlei schade voor welk recht op schadevergoeding er bestaat in een dergelijke verzekering voor letselschade, en reis- en/of annuleringsverzekering.
  3. Als gedurende een expeditie iets onverwachts plaatsvindt dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de organisator, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen die door de aansprakelijkheidsverzekering van de organisator zijn gedekt, samen met enigerlei eigen risico, die onder de aansprakelijkheidsverzekering van de organisator valt.
 6. Overmacht
  1. De organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei nalatigheid of vertraging bij het uitoefenen van zijn verplichtingen onder het contract, indien dergelijke nalatigheid of vertraging wordt veroorzaakt door overmacht. Een situatie van overmacht betekent een gebeurtenis waar de partijen redelijkerwijs geen controle over hebben, door de aard ervan niet kon worden voorzien, als het voorzien kon zijn, maar onvermijdelijk was, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen, of industriële geschillen (door zijn eigen personeel of door derden), niet-werkende energiebronnen of transportnetwerken of andere industriële geschillen (door zijn eigen personeel of door derden), het niet werken van energiebronnen, overmacht, terrorisme, ordeverstoring, burgerlijk oproer, interventie van civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale rampen, gewapende conflicten, vandalisme, storingen van fabrieken of machinerie, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging, supersonische knal, explosies, instorten van gebouwen, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, verdwaald op zee, epidemieën of vergelijkbare gebeurtenissen, natuurrampen of extreem slecht weer, of verzuim van leveranciers of toeleveringsbedrijven.
 7. Gezondheid en veiligheid
  1. Een medische verklaring dient minstens zes weken voor de startdatum volledig ingevuld en getekend door de deelnemer (of een ouder of verzorger van de deelnemer indien jonger dan 18 jaar) naar OBNL te zijn teruggezonden. In de medische verklaring dient elke deelnemer te bevestigen dat hun algemene gezondheid goed is om aan de expeditie deel te nemen, inclusief maar niet beperkt tot afdoende fit zijn, en dat de deelnemers bereid zijn om aan elk aspect van de expeditie mee te doen.
  2. Als de medische verklaring niet volledig is ingevuld en teruggezonden, behoudt OBNL zich het recht voor om de boeking van een deelnemer af te wijzen of te annuleren zonder dat daarvoor compensatie hoeft te worden betaald en ben je aansprakelijk om de annuleringskosten, zoals vermeld in clausule 3 te betalen.
  3. Je moet OBNL inlichten als een deelnemer een medisch probleem of een handicap heeft, voordat je je boeking bevestigd, omdat niet alle deelnemers geschikt zijn om aan alle expedities mee te doen.
  4. Als er tussen het tekenen van het contract en de startdatum medische problemen of een handicap zijn ontstaan overeenkomstig clausule 1.4, dien je OBNL daarover onmiddellijk te informeren. We behouden ons het recht voor de deelnemersplek af te wijzen of te annuleren, als we denken dat doorgaan slecht voor de gezondheid of veiligheid van de deelnemer of andere deelnemers aan de expeditie is.
  5. Je dient ons te informeren als een deelnemer recent in contact is geweest met een besmettelijke ziekte. Als de startdatum binnen de geaccepteerde quarantaine periode van besmetting van een dergelijke ziekte valt, behoudt OBNL zich het recht voor om de deelnemer uit de expeditie te weren. Dit wordt dan beschouwd als een annulering door jou. Er wordt door ons aan jou of de deelnemer geen compensatie betaald en je bent mogelijk aansprakelijk voor de betaling van de annuleringskosten, zoals staat vermeld in clausule 3.2.
  6. Het is deelnemers onder de 16 jaar niet toegestaan om te roken. Het normale disciplinaire proces dat beschreven staat in de Outward Bound Community Code is van toepassing op degenen die deze regel niet naleven.
  7. Door dit contract te tekenen accepteer je namens elke deelnemer en ga je akkoord met OBNL’s procedures aangaande veiligheid en disciplinaire maatregelen en accepteer je de autoriteit van de expeditieleider en de manager van de operaties. Op aanvraag is een overzicht van de veiligheidsvoorzieningen, risico beoordeling en de kwalificaties van de staf beschikbaar.
 8. Uitsluiting van deelnemer(s) van de expeditie
  1. Voor het geval dat:
   1. het gedrag van een deelnemer de veiligheid en het welzijn van een of meerdere deelnemers aan de expeditie in gevaar brengt, of de bevredigende voortgang van de expeditie; of
   2. OBNL via de medische verklaring is geïnformeerd, of op enig moment voor de startdatum ontdekt, dat de aanwezigheid van een deelnemer mogelijkerwijs de veiligheid en het welzijn van de deelnemer of andere deelnemers aan de expeditie in gevaar kan brengen of derden die betrokken zijn bij de expeditie, of enige andere cursus die op hetzelfde tijdstip in het centrum wordt gegeven; of
   3. gedurende een briefing voor de expeditie (indien van toepassing) OBNL van oordeel is dat de aanwezigheid van een deelnemer de veiligheid en het welzijn van andere deelnemers of derden die bij de expeditie zijn betrokken, of enige andere cursus die op hetzelfde tijdstip in het centrum wordt gegeven; of
   4. een deelnemer niet tussen de 9 en 25 jaar oud is,
   5. behoudt OBNL zich het recht voor om de boeking te annuleren of de deelnemer uit de expeditie te verwijderen, als passende maatregel.
  2. In het geval een expeditie wordt geannuleerd of een deelnemer uit een expeditie wordt geweerd conform clausule 8, wordt geen compensatie door de Trust aan jou of de deelnemer betaald en ben jij aansprakelijk voor de annuleringskosten, zoals staat vermeld in clausule 3. Je zult ons vergoeden voor alle redelijke kosten en noodzakelijke uitgaven, direct of indirect, inclusief reiskosten of juridische kosten.
 9. Marketing en promotie
  1. De informatie op OBNL’s website of in ander voorlichtingsmateriaal (“Marketing Materiaal“) is te goeder trouw en representeert een algemeen beeld van onze producten en services en is geen onderdeel van dit contract.
  2. OBNL huurt zo nu en dan een professionele fotograaf in om foto’s te nemen en video’s te maken van deelnemers voor ons Marketing Materiaal. Als jij of enige andere deelnemer niet in ons Marketing Materiaal wil voorkomen, laat dat ons dan weten als je de medische verklaring terugstuurt.
  3. OBNL kan je geschreven feedback in elke vorm gebruiken voor het Marketing Materiaal. Als je niet wilt worden geciteerd, meld ons dat dan als je ons je feedback geeft.
 10. Bescherming van gegevens
  1. OBNL zal (en zal ervoor zorgen dat alle betrokken medewerkers die onder het contract vallen) voldoen aan alle verplichtingen zoals beschreven in de Dutch Data Protection wetgeving (“DPL”). Alle data worden overeenkomstig de regelgeving van de DPL verkregen, bewerkt en bewaard.
  2. Door OBNL persoonlijke gegevens te verschaffen, geef je OBNL toestemming de gegevens te bewerken, te gebruiken en te bewaren in overeenstemming met de DPL.
  3. Je geeft toestemming aan OBNL om je informatie te gebruiken en van tijd tot tijd contact met je op te nemen voor marketing doeleinden, per post, telefoon, e-mail en SMS. Daardoor kunnen wij je informeren over aanbiedingen, nieuws en evenementen, waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. Als je niet wilt dat wij voor marketing doeleinden contact met je opnemen, laat ons dat dan weten door ons te bellen op nummer +31 6 12119655. We delen je gegevens niet met derden die niet aan OBNL zijn gelinkt.
 11. Klachten
  1. Als je tijdens de expeditie klachten hebt, meld ze dan zo snel mogelijk aan de expeditieleider of de course director.
  2. Als het niet mogelijk is om problemen of klachten tijdens de expeditie te melden, neem dan alsjeblieft zo snel mogelijk schriftelijk contact op met onze Customer Services, en vermeld je boekingsgegevens en alle andere relevante informatie, samen met enigerlei bewijs om je klacht te ondersteunen.
  3. Je ontvangt binnen 1 week na binnenkomst een ontvangstbevestiging van je klacht.
  4. Je klacht wordt na ontvangst besproken door de klachtencommissie, die bestaat uit de directeur en de course director.
  5. Eventueel wordt je uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en samen te praten over een mogelijke oplossing.
  6. Uiterlijk 20 dagen na binnenkomst van de klacht krijg je een gemotiveerde reactie.
  7. Als je het oneens bent met de oplossing bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke MfN geregistreerde mediator aangesteld door OBNL. De uitspraak van de mediator is bindend en OBNL zal daar gehoor aan geven.
  8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 12. Onze aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van de organisator, en alle restricties en andere voorwaarden die in het statuut zijn bij wet uitgesloten.
  2. Clausule 12 verklaart de volledige financiële aansprakelijkheid van de organisator (inclusief enigerlei aansprakelijkheid voor het optreden veronachtzaming van zijn medewerkers, agenten, consulenten en leveranciers) aan de klant inzake:
   1. in geval van enigerlei schending van het contract;
   2. enigerlei gebruik door de deelnemer van de services van de organisator; en
   3. enigerlei representatie, statement of onrechtmatig handelen of veronachtzaming (inclusief nalatigheid) die zich voordoet onder of met betrekking tot het contract.
  3. Niets in het contract beperkt de aansprakelijkheid van de organisator of sluit deze uit:
   1. voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; of
   2. voor elke schade of aansprakelijkheid opgelopen door de deelnemer als resultaat van fraude of een onjuiste voorstelling van zaken door de organisator.
  4. Bescherming volgens clausule 12.3.
   1. De organisator is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de deelnemer, zowel in contract, benadeling (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke plicht, of anderszins, winstderving, of enigerlei indirecte schade onder of betrekking hebbende op het contract; en
   2. De totale aansprakelijkheid van de organisator met betrekking tot alle andere schade, voortkomend vanuit of met betrekking tot het contract, zowel in contract, benadeling (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke plicht, of anderszins, zal nooit meer zijn dan de som, gelijk aan de totale kostprijs van de expeditie.
  5. De organisator is niet aansprakelijk voor schade voortgekomen uit:
   1. omstandigheden die zijn toe te schrijven aan de deelnemer, zoals niet de nodige reisdocumenten hebben, een ontoereikend niveau van gezondheid en fitness, onvoldoende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vaardigheden of het negeren van instructies;
   2. acties en invloeden van derden, die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
   3. Omstandigheden die redelijkerwijs onder de Nederlandse wet en de aanvaarde maatschappelijke normen niet aan de organisator kunnen worden toegeschreven.
  6. De uitsluitingen en / of beperkingen in dit artikel zijn ook van toepassing op de medewerkers en andere gedelegeerden van de organisator en relevante service leveranciers en hun staf, tenzij de wet anders aangeeft.
  7. De organisator sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke bedrag dat via de verzekeringsdekking kan worden teruggekregen, of elke andere verzekeringsdekking of verzekeringspolis waardoor de schade kan worden vergoed.
 13. Jouw aansprakelijkheid
  1. Je wordt aansprakelijk gesteld voor elke handeling door jou, met opzet of uit nalatigheid en/of veronachtzaming, voor het veroorzaken van schade gebouwen, apparatuur en goederen die onderdeel uitmaken van de expeditie, inclusief schade veroorzaakt door elke deelnemer, waarvoor jij hebt geboekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebouwen in bezit van of gehuurd door de organisator en dat van derden, die gebruikt worden voor de expeditie.
 14. Kennisgevingen
  1. Elke kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren en kan handmatig worden overhandigd, verstuurd worden per aangetekende post, fax or e-mail , geadresseerd aan de ontvanger bij zijn of haar geregistreerde kantoor, of naar elk ander adres, faxnummer, zoals door de andere partij schriftelijk aan de afzender is medegedeeld. Een handmatige kennisgeving is ter plekke afgeleverd, een kennisgeving per aangetekende post is 48 uur na verzending afgeleverd en een kennisgeving via fax of e-mail is afgeleverd zodra de fax of e-mail is verzonden.
 15. Opzegging
  1. Als enig rechtscollege of competente autoriteit een bepaling in het contract (of een onderdeel van een bepaling) ongegrond, onwettig of onuitvoerbaar acht, zal die bepaling of onderdeel van die bepaling worden verwijderd voor zover dat noodzakelijk is en de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van het contract er niet door worden aangetast.
  2. Als de ongegronde, onuitvoerbare of onwettelijke bepaling van het contract gegrond, uitvoerbaar en wettelijk wordt als een gedeelte ervan wordt verwijderd, zal de bepaling met de minimaal noodzakelijke wijziging wettelijke, gegrond en uitvoerbaar worden gemaakt.
 16. Verklaring van afstand
  1. Een verklaring van afstand van elk recht of rechtsmiddel onder het contract is alleen effectief als deze op schrift is gesteld en zal niet worden beschouwd een verklaring van afstand van eventuele latere schending of verzuim. Geen enkele nalatigheid of oponthoud door een partij om recht te laten gelden zoals beschreven in het contract of in de wet zal daarvoor, of elke ander recht of rechtsmiddel, een verklaring van afstand zijn, noch de verdere uitoefening van deze of ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitvoering van een dergelijk recht of rechtsmiddel de verdere uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.
 17. Rechten van derden
  1. Een persoon die in het contract geen partij is, heeft geen enkel recht in relatie tot het contract.
 18. Wijziging
  1. Tenzij in dit contract beschreven, zal enigerlei wijziging van het contract, inclusief de introductie van aanvullende voorwaarden en clausules, alleen bindend zijn als de organisator schriftelijk te kennen heeft gegeven het daarmee eens te zijn en deze getekend heeft.
 19. Toepasbare wet en rechtsbevoegdheid
  1. Het contract, en elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of uitstaat met betrekking tot het contract of haar inhoud of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt geregeerd door en opgesteld volgens het Nederlandse recht, en de partijen erkennen exclusieve rechtspraak van de Nederlandse gerechtshoven.